رکور گیری

 رکوردگیری 250 متر در استان اذربایجان شرقی برگزار شد ومیر علی احمدی سپهری رکورد نوجوانان و جوانان استات اذر بایجان شرقی را شکست ودر مسابقه اول شد و وحید احمدی و هادی حسین پور به ترتیب دوم و سوم شدند

 

/ 0 نظر / 8 بازدید